ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. A regisztráció során megadott adatokat csak az egyszerűbb kapcsolattartás miatt kérjük. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át, kivéve a törvényben meghatározott eseteket. Cookie-t honlapunk elhelyezhet a számítógépén. Különleges adatot nem kezelünk. Külső adatfeldolgozót nem alkalmazunk. A honlapok látogatása során a Numiz Numizmatika rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az érintett kérésére ingyenesen tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, valótlan adatokat tartalmaz, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

II. TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

II.1. Az Adatkezelő azon Felhasználási szerződéshez kapcsolódóan, mely az I. pontban foglaltak szerint jön létre a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak értelmében a következők szerint végzi.

II.2.Általános információk

II.2.1.Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

II.2.2.Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II.2.3.Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a

II.2.4. pont szerinti hatályos magyar és európai jogszabályoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

II.2.4.Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor: • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR); • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.).

II.3. A személyes adatok kezelésének célja a Felhasználási szerződésben megadott alap személyazonosító adatok tekintetében a nyertesek elérhetőségének, kiértesíthetőségének, valamint a Felhasználási szerződésben foglaltak teljesítésének biztosítása, míg a beérkezett pályaművek tekintetében az Adatkezelő tevékenységével összefüggő csomagolásokon, szakmai és egyéb kiadványokban, ismertető anyagokban vagy az Adatkezelő egyéb nyilvános felületein történő felhasználása.

II.4. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintett személyes adatok kategóriái: alap személyazonosító adatok, valamint a nyertes pályázó(k) törvényes képviselőjének elérhetősége (telefonszám, e-mail cím, lakcím).

II.5. A pályázatra beérkezett műveket egy háromtagú zsűri értékeli: György Dóra, Bana Károly Renátó és Édes Levente. Az adatkezelés további címzettjei a pályaművek felhasználása során az Adatkezelő tevékenységével összefüggő csomagolások, szakmai és egyéb kiadványok, ismertető anyagok, valamint az Adatkezelő egyéb nyilvános felületei és egyéb népszerűsítő anyagai elkészítésében részt vevő személyek, ide értve az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyeket is.

II.6. Személyes adatok és a beérkezett, de fel nem használt pályaművek tárolásának időtartama a Támogatási szerződés megszűnését követő 5 év, míg a díszcsomagolások és egyéb nyomtatványok elkészítéséhez a Szerződés megszűnésekor felhasznált pályaművek esetén (kizárólag a már elkészült kiadványok esetén) határozatlan idejű.

II.7. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

II.7.1.Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 15 (tizenöt) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintett jogait az Adatkezelő felé az I.2 pontban feltüntetett postai és elektronikus elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

II.7.2.Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól.

II.7.3.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

II.7.4.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett a személyes adat kezelésére adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

• közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

II.7.5.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben; Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

II.8.A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

II.8.1. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

II.9.Adathordozhatóság

II.9.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

II.9.2. Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

II.10. A hozzájárulás visszavonása II.10.1. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

II.11. Adatvédelmi tisztviselő

II.11.1. Figyelemmel arra, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelező esetek egyike sem áll fenn, adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

II.12. Adatbiztonság: II.12.1. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

II.12.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága);

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

• változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

II.13. Jogorvoslat:

II.13.1. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

II.13.2. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Amennyiben jelen Jognyilatkozat és Tájékoztató (a továbbiakban együtt: „Tájékoztató”) valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, avagy ilyenné válna, az a Tájékoztató többi rendelkezésére nincs kihatással, és felek az érintett rendelkezést egy, a leginkább megfelelő, érvényes és hatályos szabályozással pótolják.

III.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban szereplő adataikban változás áll be, az nem igényli jelen Tájékoztató kétoldalú módosítását, az érintett fél egyoldalú írásbeli értesítésének másik fél részére történő kézbesítésével, vagy a másik Fél egyéb tudomásszerzésével hatályossá válik.

III.3. Jelen Tájékoztató által megkívánt minden írásbeli értesítést (beleértve a hatósági és egyéb értesítéseket is) a feleknek a Tájékoztató bevezető részében, a jelen pontnak megfelelő módon a másik fél részére megküldött előzetes írásbeli értesítésben megjelölt lakó- vagy székhelyére kell küldeni. Az így ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. III.4. A Tájékoztatóban nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben Magyarország polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. Az esetlegesen felmerülő vitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni a felek, egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadók

Online vitarendezésre vonatkozó információk az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint:

Az Európai Bizottság lehetőséget biztosít a vásárlók számára, hogy az online vitarendezést egyik platformjukon rendezzék, az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint. A platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) olyan oldalként szolgál, ahol az ügyfelek peren kívül megegyezésre juthatnak az online vásárlásokkal és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben.